IZDAJATELJ SPLOŠNIH POGOJEV OZ. IZVAJALEC

DINETIX, Agencija za digitalni marketing d.o.o.

Naslov: Celjska cesta 4, 3310 Žalec
Telefonska številka: +386 (0)40 292 299
Transakcijska računa:
SI56 0400 1004 9906 198, odprt pri NOVA KBM d.d.
SI56 3000 0002 3628 460, odprt pri N Banka d.d.
Davčna številka: SI 75167875
Matična številka: 7297858000

SPLOŠNO

1.1.
S temi splošnimi pogoji poslovanja družba Dinetix d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec) opredeljuje pravice in obveznosti izvajalca in naročnika pri sklepanju pogodbe o poslovnem sodelovanju ter pri izvajanju storitev. V predmetnih splošnih pogojih izvajalec prav tako opredeljuje svoj način poslovanja.

1.2.
Vsakokratni veljavni splošni pogoji so sestavni del pisne pogodbe o poslovnem sodelovanju (v nadaljevanju pogodbe), na podlagi katere izvajalec po naročilu naročnika, zanj vzpostavi in/ali vodi oglaševalske kampanje.

1.3.
Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni določbe splošnih pogojev.  Izvajalec se pri tem zavezuje, da bo naročnika pisno (preko elektronske pošte) obvestil o spremembi splošnih pogojev, vsaj 8 dni pred spremembo pogojev. V kolikor pride do spremembe splošnih pogojev, ima naročnik pravico odstopiti od sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju, če v roku 3 dni od dneva spremembe splošnih pogojev, izvajalca pisno (preko elektronske pošte) obvesti, da odstopa od predmetne pogodbe. Če naročnik v skladu z določili te točke odstopi od pogodbe, zaradi spremembe splošnih pogojev, mu je izvajalec dolžan vrniti denarna sredstva za preostali del zakupa, ki je ostal neizkoriščen.

OPREDELITEV POJMOV

2.1. VZPOSTAVITVENA DELA

Vzpostavitvena dela vključujejo naslednje postavke:

 • vzpostavitev oglaševalskih kampanj po posameznih kanalih (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Bing Ads in drugih),
 • razvoj in priprava spletnih pasic (slikovnih oglasov),
 • razvoj in priprava tujih oglaševalskih besedil s strani maternega govorca,
 • organizacija prevodov oglaševalskih besedil,
 • organizacija zunanjih izvajalcev.

2.2. UPRAVLJANJE OGLAŠEVALSKIH KAMPANJ
Za storitev upravljanja oglaševalskih kampanj se smatra vodenje oglaševanja na enem ali več oglaševalskih kanalih (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Bing Ads in drugi). Vodenje vključuje nadzorovanje oglaševalskih akcij, manjše posege v oglaševalske kampanje in optimizacijo oglaševalskih kampanj. Natančneje se to definira kot:

 • nadzorovanje dogajanja v oglaševalskih računih,
 • nadzorovanje rezultatov oglaševanja z orodji za analitiko,
 • prilagajanje seznama ključnih besed ali drugih oblik ciljanja,
 • prilagajanje vsebine oglasov,
 • prilagajanje strukture kampanj,
 • prilagajanje finančnih parametrov kampanj,
 • prilagajanje tehničnih nastavitev kampanj,
 • usmerjanje oglaševalskih kampanj na način, da sledijo naročnikovim ciljem.

K upravljanju spada tudi redna analiza kampanj, mesečno poročanje o uspešnosti oglaševalskih akcij, spremljanje trendov in konkurence ter priporočila za nove oglaševalske akcije.

2.3. VEČJI POSEGI V OGLAŠEVALSKE KAMPANJE
Za večje posege v oglaševalske kampanje se smatra sledeča dejanja:

 • korenito spreminjanje arhitekture kampanj,
 • iskanje večjega števila novih ključnih besed za zakup,
 • razvoj večjega števila novih oglasov,
 • izdelava spletnih pasic (slikovnih oglasov) za namen oglaševanja,
 • vzpostavljanje novih kampanj za večje število novih produktov,
 • vzpostavljanje kampanj za nova tržišča,
 • vzpostavljanje oglaševanja na oglaševalskih kanalih, ki niso predmet prvotnega dogovora oz. pogodbe.

2.4. AVTOMATSKA OPTIMIZACIJA
Avtomatska optimizacija zagotavlja, da so kampanje pod nenehnim nadzorom (24/7) in v skladu z zastavljenimi cilji.

2.5. SREDSTVA ZA OGLAŠEVANJE
Sredstva za oglaševanje so sredstva namenjena za specifično obliko oglaševanja, ki je najbolj primerna za konkretnega naročnika. Višina omenjenih sredstev je odvisna od trgov na katerih se naročnik oglašuje, njegovih ciljev, zahtevnosti storitev izvajalca in se definira v pogodbi o poslovnem sodelovanju.

2.6. SVETOVANJE
Naročnikom pripada mesečno brezplačno svetovanje v različnih kvotah, ki je odvisno od velikosti projekta in potreb naročnika. Kvota svetovanja oz. količina ur svetovanja, ki pripadajo naročniku se definira v pogodbi o poslovnem svetovanju. Svetovanje se izvaja preko telefona, elektronske pošte in e-kanalov za komuniciranje (Skype, Hangout ipd.).

SKLENITEV POGODBE O POSLOVNEM SODELOVANJU

3.1. Na podlagi predhodnega dogovora med strankama izvajalec posreduje naročniku ponudbo, ki je sestavljena v skladu z željami in potrebami naročnika. V kolikor naročnik sprejme ponudbo v postavljenem roku, izvajalec pripravi pogodbo.

3.2. Sprejeta ponudba je sestavni del pogodbe.

3.3. Pravno razmerje med izvajalcem in naročnikom nastane z dnem podpisa pogodbe. S trenutkom podpisa pogodbe med strankama se šteje, da se naročnik strinja, in da sprejema te splošne pogoje in določila pogodbe.

3.4. V ponudbi in v pogodbi izvajalec in naročnik določita konkretne lastnosti njunega poslovnega sodelovanja, ki niso določene v splošnih pogojih, kot na primer:

 • storitve, ki jih bo izvajalec opravil za naročnika;
 • cene posameznih storitev;
 • obliko upravljavske provizije;
 • mesečna kvota svetovanja, ki pripada naročniku;
 • roke v katerih bodo posamezne storitve opravljene;
 • roke posameznih plačil;
 • načine plačil;
 • trajanje pogodbe, itd.

3.5. Izvajalec si pridržuje pravico, da naročniku kadarkoli odpove pogodbeno razmerje v primeru kršitev pogodbenih določil ali določil splošnih pogojev. Izvajalec se zavezuje pri tem naročnika pisno (preko elektronske pošte) obvestiti katero kršitev je zagrešil in od kdaj učinkuje odpoved pogodbenega razmerja. Presojo o kršitvi si izvajalec v celoti pridržuje.

3.6. Če izvajalec odstopi od pogodbe, zaradi kršitev naročnika, mu ni dolžan nuditi storitev po razvezi pogodbe, četudi jih je naročnik plačal oz. zakupil vnaprej, prav tako mu za neporabljen del storitve ni dolžan vračati denarnih sredstev ali plačati odškodnine.

3.7. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe zgolj v primeru hujših kršitev pogodbenih določil ali določil splošnih pogojev s strani izvajalca. O odstopu mora predhodno pisno obvestiti izvajalca in mu natančno obrazložiti katero kršitev je slednji zagrešil. V primeru, da se kršitev izvajalca izkaže za resnično, je naročnik upravičen do vrnitve preostalega zakupa, ki je ostal neizkoriščen. V kolikor pa naročnik postopkovno nepravilno ali neutemeljeno odstopi od pogodbe, se šteje, da je pogodba razvezana, naročnik pa ni upravičen do nadaljnjih storitev, prav tako pa mu za neporabljen del storitev ne pripada vračilo denarnih sredstev ali morebitna odškodnina.

3.8. Če je pogodba sklenjena za določen čas, jo je mogoče podaljšati s pisnim dodatkom k pogodbi. V kolikor naročnik ne odpove pogodbe mesec dni pred njenim iztekom, se šteje, da je pogodba avtomatsko podaljšana za nedoločen čas.

3.9. Če je pogodba med izvajalcem in naročnikom sklenjena za nedoločen čas, si izvajalec izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev izvajanja storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo naročnika obvestil pisno na njegov elektronski naslov in mu pri tem poslal novo ponudbo. Naročnik se mora na novo ponudbo odzvati v roku 3 dni od dneva, ko mu je bila poslana po elektronski pošti. V kolikor se naročnik v tem roku na novo ponudbo ne odzove, se šteje, da je novo ponudbo sprejel. V primeru, da naročnik nove ponudbe ne sprejme in so pogajanja o sprejetju nove ponudbe neuspešna, se šteje, da je pogodba med izvajalcem in naročnikom razvezana. Izvajalec je v tem primeru dolžan naročniku, s trenutkom prenehanja pogodbenega razmerja, vrniti denarna sredstva za preostali del zakupa, ki je ostal neizkoriščen.

3.10. Če ni drugače dogovorjeno, lahko pogodbo katerakoli stranka odpove brez razloga z odpovednim rokom 3 mesecev. V tem primeru izvajalec ni dolžan naročniku vrniti prejete zakupnine, mu je pa dolžan do konca odpovednega roka nuditi zakupljene storitve.

NAČIN OBRAČUNAVANJA STORITEV IN POGOJI PLAČEVANJA

4.1. Izvajalec izda račun za Vzpostavitvena dela, ko zaključi z vsemi vzpostavitvenimi deli. Vzpostavitevena dela se obračunajo enkratno.

4.2. Storitev Upravljanja oglaševalskih kampanj se obračuna enkrat mesečno. Upravljanje se lahko obračuna skupno ali pa po posameznih kanalih (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Bing Ads in drugi). Upravljavska provizija je lahko:

 • fiksna,
 • vezana na višino sredstev za oglaševanja,
 • kombinirana – fiksna osnova + dodatek za obseg dela,
 • delež od dobička.

Obliko upravljavske provizije stranki določita v pogodbi o poslovnem sodelovanju.

4.3. Izvajalec izda račun za upravljane oglaševanja do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. V primeru, da z oglaševanjem prične znotraj tekočega meseca, se za ta mesec obračuna sorazmerni delež storitve vodenja mesečnega oglaševanja.

4.4. V skladu s pravilih Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) bo izvajalec naročniku, ki ima prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji, poleg vrednosti naročene storitve obračunal tudi davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) v višini vsakokrat veljavne stopnje.
Naročnikom storitev, ki imajo sedež ali prebivališče v eni izmed držav članic Evropske unije (v nadaljevanju EU) in so davčni zavezanci, se na vrednost naročene storitve ne obračuna DDV, saj se kot kraj obdavčitve šteje država kjer imajo sedež. Davčna obveznost se prenese na naročnika, ki jo mora poravnati v državi članici v kateri ima sedež.
Enako velja za naročnike, ki imajo prebivališče v eni izmed držav članic EU in niso davčni zavezanci. Na vrednost naročene storitve se jim ne obračuna DDV, saj se kot kraj obdavčitve šteje država članica, kjer imajo sedež ali prebivališče. To določa 30.c člena ZDDV-1.
Naročniki storitev, ki niso davčni zavezanci in imajo prebivališče ali sedež v državi zunaj EU se na ceno naročene storitve ne obračuna DDV, saj se kot kraj obdavčitve šteje država članica, kjer imajo sedež ali prebivališče, to določa 30.d člen ZDDV-1.
Minister, pristojen za finance, lahko v skladu z določbami 30.e člena ZDDV-1, z namenom izogibanja dvojnemu obdavčevanju, neobdavčevanju ali izkrivljanju konkurence določi, da se spremenijo kraji obdavčitve, ki so določeni v ZDDV-1 in povzeti v prejšnjih odstavkih. V kolikor pride do spremembe krajev obdavčenja na podlagi določila ministra za finance, izvajalec za posledice takšnega določila naročnikom ne odgovarja.

4.5. Naročnik je dolžan račun za upravljanje oglaševanja poravnati v 15 dneh od njegove izdaje. V primeru, da naročnik zamudi s plačilom računa dva meseca zapored ali dva meseca v zadnjem letu dni in jih ne nadoknadi, kakor tudi v primerih, da naročnik plačuje račune neredno, mu lahko izvajalec odpove pogodbo v skladu z določili točke 3.5. teh splošnih pravil.

4.6. V kolikor pride naročnik v zamudo s plačili, pripadajo izvajalcu zamudne obresti od dneva, ko je naročnik prešel v zamudo, do plačila.

4.7. Za večje posege v oglaševalske kampanje se obračuna dodatno delo. Izvajalec se zaveže naročnika o dodatnem delu in ceni za dodatno delo predhodno obvestiti. Izvajalec z dodatnim delom ne prične, dokler ni dodatno delo potrjeno s strani naročnika.

4.8. Sredstva za oglaševanje lahko naročniki poravnajo na dva načina:

 • avans pred začetkom oglaševanja (ki vključuje mesečno upravljanje),
 • lastno plačilno sredstvo.

Avans pred začetkom oglaševanja vključuje mesečno upravljanje. Pri načinu plačila z avansom se naročniku izstavi račun za predviden mesečni proračun pred začetkom meseca oz. začetkom oglaševanja. Ko je avans s strani naročnika poravnan, se plačan znesek naloži v oglaševalski račun in oglaševanje se aktivira. V kolikor se v tekočem obdobju oglaševanja ne porabijo vsa predvidena sredstva, ki so bila avansirana s strani naročnika, se le-ta poračunajo v naslednjem mesecu oz. po potrebi tekom oglaševanja. Vodi se interna evidenca, ki naročniku daje vpogled v višino avansa in višino vloženih sredstev.
Pri plačilu z lastnim plačilnim sredstvom se oglaševalska sredstva črpajo neposredno iz naročnikove poslovne kartice. Za porabljena oglaševalska sredstva prejme račun neposredno s strani oglaševalskih kanalov, kjer je plačilno sredstvo aktivno (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Bing Ads in drugi). Naročnik je dolžan skrbeti za to, da ima na poslovni kartici dovolj plačilnih sredstev za nemoten potek oglaševanja. Izvajalec ne odgovarja za posledice, ki bodo nastale zaradi pomanjkanje finančnih sredstev na naročnikovi kartici.

4.9. Izvajalec lahko naročniku predlaga nadgradnjo sodelovanja z orodji in aplikacijami za optimizacijo oglaševanja, napredno analitiko ali dodatne funkcionalnosti. Ob vsaki nadgradnji mora naročnik pisno potrditi pogoje nadgradnje.

4.10. V kolikor naročnik koristi več svetovanja, kot mu pripada na podlagi pogodbe o poslovnem svetovanju, se vsaka dodatna ura obračuna v znesku, ki je dogovorjen v pogodbi o poslovnem svetovanju.  Račun za svetovanje se izda do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik je dolžan račun za svetovanje poravnati v 15 dneh od njegove izdaje. V primeru, da naročnik zamudi s plačilom računa dva meseca zapored ali dva meseca v zadnjem letu dni in jih ne nadoknadi, kakor tudi v primerih, da naročnik plačuje račune neredno, mu lahko izvajalec odpove pogodbo v skladu z določili točke 3.5. teh splošnih pravil.

4.11. Del splošnih pogojev poslovanja je cenik storitev izvajalca, ki je priloga splošnim pogojem. Cenik se uporablja v primerih, da katera izmed postavk ali opravil izvajalca ni zajeta v ponudbi izvajalca in pogodbi sklenjeni med izvajalcem in naročnikom, pa je takšna storitev potrebna za izvedbo celovite storitve. Prav tako se cenik uporablja tudi v vseh drugih primerih.

POROČANJE

5.1. Izvajalec se zavezuje naročniku poročati o uspešnosti oglaševalskih kampanj. Poročanje poteka na več različnih načinov, in sicer:

 • Z avtomatsko generiranimi poročili pri katerih lahko naročnik ročno izbere podatke, ki jih želi prejemati. Naročnik tudi določi kako pogosto želi prejemati predmetna poročila na svoj elektronski naslov (dnevno, tedensko, mesečno, kvartalno, letno).
 • Vsem naročnikom je zagotovljen stalen dostop (24/7) do oglaševalskih kanalov/kampanj (posredovanje dostopa tretjim osebam ni dovoljeno).
 • Poglobljeno strateško poročanje v pisni ali ustni obliki se izvaja 1x mesečno ali 1x na kvartal, v skladu z dogovorom z naročnikom.
 • Poglobljeno poročanje v obliki sestanka se izvaja 1x tedensko, 1x mesečno ali 1x na kvartal, odvisno od dogovora z naročnikom. Poglobljeno poročanje v obliki sestanka se lahko izvede v živo ali preko elektronskih kanalov za komuniciranje Skype, Hangout, ipd.).

5.2. Poročanja navedeno v prvi in drugi alineji 5.1. točke te pogodbe je brezplačno in pripada vsakemu naročniku, ne gleda na obsežnost naročene oglaševalske kampanje oziroma storitve.

5.3. Poročanje navedene v tretji in četrti alineji stranki dogovorita v ponudbi in pogodbi o poslovnem sodelovanju.

ODGOVORNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

6.1. Naročnik izvajalcu prepušča kreativno svobodo za strokovni razvoj in pripravo oglasov ter oglaševalski kampanj. Izvajalec prevzema odgovornost za to, da pri opravi svojega dela ravnal strokovno ter v skladu željami naročnika in koristmi naročnika. S tem namenom se izvajalec zavezuje, da bo pred objavo oglaševalske vsebine le-to poslal v pregled in potrditev naročniku.

6.2. Izvajalec je odgovoren za postavljanje časovnih rokov za izvedbo posameznih oglaševalskih aktivnosti. Na podlagi navedenega se izvajalec zavezuje, roke sporočiti naročniku po elektronski pošti, najmanj 3 dni pred pričetkom posamezne oglaševalske aktivnosti.

6.3. V skladu s postavljenimi roki oglaševalskih aktivnosti se naročnik zavezuje izvajalcu pravočasno posredovati material in podatke potrebne za izvedbo posamezne aktivnosti. V primeru, da naročnik izvajalcu pravočasno oz. v dogovorjenem roku ne posreduje materiala in podatkov potrebnih za izvedbo posamezne aktivnosti, izvajalec ne odgovarja za neuspeh aktivnosti in morebitne stroške, ki bodo zaradi zamude nastali. Zamuda naročnika oziroma neuspeh aktivnosti zaradi njegove zamude, tudi ne vpliva na obveznost naročnika za plačilo načrtovanih storitev.

6.4. Izvajalec ne odgovarja za vsebino in resničnost podatkov, ki so mu bili posredovani s strani naročnika in so bili na podlagi navodil naročnika uporabljeni v oglaševalskih kampanjah.

6.5. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v vsebini, nepravilnosti, netočnosti in zamude pri objavljenih podatkov, ki bi nastale po krivdi posameznih kanalov (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Bing Ads in drugi) kjer se naročnika oglašuje.

6.6. Naročnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla s katerim lahko dostopa do svojih oglaševalnih kampanji/kanalov in ga občasno zamenjati. Izvajalec ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla. Dolžnost vsakega naročnika, katerega geslo je bilo zlorabljeno je, da o tem nemudoma obvesti izvajalca in upravljavca kanala, ki bosta v najkrajšem možnem času ustrezno ukrepala.

VARSTVO OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

7.1. Izvajalec in naročnik se, s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju, zavezujeta k nerazkrivanju zaupnih informacij, ki se nanašajo na storitve, obračunavanje storitev in druge informacije iz njunega poslovnega sodelovanja, razkritje katerih bi lahko povzročilo škodo eni ali obema strankama.

7.2. Izvajalec se zavezuje osebne podatke naročnika, uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Naročnik je seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da izvajalec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica.

7.3. Izvajalec bo vse pridobljene osebne podatke naročnika obdeloval skladno z veljavno zakonodajo.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

8.1. Izvajalec je v času trajanja pogodbe o poslovnem sodelovanju lastnik oglaševalskih računov na katerih oglašuje naročnika. Vse dejavnosti in vsebine, ki jih je izvajalec ustvaril v okviru sodelovanja z naročnikom se smatrajo kot last izvajalca, na osnovi intelektualne lastnine in avtorstva.

8.2. Po morebitnem zaključku sodelovanja dobi naročnik oglaševalske račune v trajno last, po tem, ko plača izvajalcu znesek v višini 2-kratne vrednosti mesečnega upravljanja.

8.3. S plačilom zneska v višini 2-kratne vrednosti mesečnega upravljanja, ki je določen v točki 8.2. teh splošnih pogojev, preidejo na naročnika vse materialne avtorske pravice na projektu v celoti, ekskluzivno, časovno in prostorsko neomejeno, s pravico predelave na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Naročnik pridobi tudi pravico do morebitnih sprememb ali priredb  projekta, oblikovanih elementih in pravico do oblikovanja novih elementov, skladno s svojimi potrebami in programom brez predhodnega soglasja avtorja. Izvajalec ohranja moralne avtorske pravice na svojem delu.

KONČNE DOLOČBE

9.1. Splošni pogoji poslovanja družbe stopijo v veljavo z dnem, ko se objavijo na spletni strani izvajalca. Spremenjeni splošni pogoji se pričnejo uporabljati prvi dan v naslednjem mesecu po objavi. Cenik izvajalca kot poseben del splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem objave na spletni strani izvajalca. Spremenjeni cenik se prične uporabljati prvi dan v naslednjem mesecu po objavi.